Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid yw PASS. Mae hwn yn ddull o ddysgu cymheiriaid ‎a ddefnyddir yn eang mewn prifysgolion, lle mae myfyrwyr o dan hyfforddiant a ‎goruchwyliaeth myfyrwyr o lefelau blynyddoedd uwch (a elwir yn arweinwyr neu fentoriaid ‎PASS) yn gweithio gyda’r rhaglen Porth i’r Dyniaethau a myfyrwyr blwyddyn gyntaf i’w helpu i ‎atgyfnerthu‘r hyn a ddysgan nhw o gwmpas modylau penodol, hwyluso’r pontio i’r brifysgol a ‎helpu i ddatblygu rhwydweithiau cymdeithasol ar draws blynyddoedd myfyrwyr. Gall PASS ‎hefyd fod o fudd i hyder academaidd myfyrwyr a’u hymdeimlad o berthyn mewn prifysgol ac ‎mae bod yn arweinydd yn cynyddu posibiliadau cyflogaeth. Eleni, aeth Y Drindod Dewi Sant ati ‎i dreialu dysgu cymheiriaid yn y rhaglen Porth i’r Dyniaethau, lle mae arweinwyr PASS wedi ‎gweithio ar y cyd â darlithydd wrth gynllunio a hwyluso cynnwys. Roedd hyn yn llwyddiant ‎mawr, a hoffai’r goruchwylwyr estyn ein diolchgarwch i’r arweinwyr dan sylw – buoch chi’n ‎gymorth mawr! Yn ddiweddar, rydyn ni wedi dyfarnu ein hail-recriwtiaid diweddaraf gyda thystysgrifau ar ôl pasio eu hyfforddiant gyda ni.‎

Dyma rai sylwadau gan fyfyrwyr ar y rhaglen Porth i’r Dyniaethau:‎

‎‘Mae PASS wedi rhoi’r hyder i mi leisio barn mewn sesiynau grŵp.’‎
‎ ‎
‎‘Mae’r tîm PASS wedi bod o gymorth mawr mewn sesiynau ac maen nhw wedi fy helpu i ddeall ‎y pynciau dan sylw’n well.’‎
‎ ‎
‎“Mae arweinwyr PASS wedi egluro pwyntio yn ystod y dosbarthiadau a’r darlithoedd a gallen ‎nhw ddefnyddio eu profiadau eu hunain i esbonio sut i ymdrin â phroblemau.’‎
‎ ‎
‎‘Gall cael arweinwyr PASS yn y darlithoedd fod yn agoriad llygad i ni wrth iddyn nhw roi ‎syniadau, cysyniadau newydd i ni ac awgrymu ffyrdd newydd o ymchwilio deunydd. Mae’r Tîm ‎PASS hefyd wedi bod yn gyflwyniad hanfodol i fywyd Prifysgol ac yn ffynhonnell gwybodaeth ar ‎gyfer yr adnoddau sydd ar gael i ni yn fyfyrwyr newydd.’‎
‎ ‎
‎‘Mae arweinwyr PASS yn grŵp ardderchog o bobl, fe wnaethon nhw helpu gyda’n ‎hastudiaethau ni a rhoi cip i ni ar fywyd prifysgol.’‎
‎ ‎
‎‘Mae aelodau PASS wedi bod o gymorth mawr yn ystod y sesiynau. Maen nhw bob amser yn ‎esbonio pethau’n dda os nad ydych chi’n deall ac yn barod iawn eu cymwynas.’‎
‎ ‎
I gael rhagor o wybodaeth am PASS yn Y Drindod Dewi Sant, cliciwch yma:here. Rydyn ni’n ‎awyddus i hyfforddi myfyrwyr sydd wedi dod trwy’r rhaglen Porth i’r Dyniaethau yn ‎arweinwyr/mentoriaid felly os oes gennych chi ddiddordeb yn hyn, cysylltwch â Kate neu Chris, ‎y goruchwylwyr PASS ar gyfer campws ‎Llambed (k.butler@uwtsd.ac.uk,christopher.fleming@uwtsd.ac.uk). Yn yr un modd os ydych ‎chi’n dilyn modwl a allai, yn eich barn chi, elwa oherwydd cyfranogiad arweinwyr PASS, rhowch ‎wybod i ni.‎

 

 

Related Posts

Mynychu’r Gymdeithas ar gyfer Ysgrifennu Saesneg yn Saesneg (AWWE) gan Mary Bowen-Perkins (BA mewn Saesneg a Hanes)

Attending the Association for Welsh Writing in English (AWWE) by Mary Bowen-Perkins (BA in English and History)

Celebrating Peer Learning Approaches on Lampeter Campus (PASS)‎ by Chris Fleming and Kate Butler

Adolygiad o Gynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Ryngddisgyblaethol 2018 gan Thomas Humphrey, ymgeisydd PhD ym maes Archaeoleg Cyprus

2018 Interdisciplinary Postgraduate Research Conference in Review by Thomas Humphrey PhD candidate in Cypriote Archaeology

Christopher Fleming represents UWTSD at the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History hosted by Birkbeck College and University College London March 2018

Comments

Reply comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *