Dathlu Dulliau Dysgu Cyfoedion ar Gampws Caerfyrddin (PASS) gan Chris Fleming a Kate Butler‎

Dathlu Dulliau Dysgu Cyfoedion ar Gampws Caerfyrddin (PASS) gan Chris Fleming a Kate Butler‎

Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid yw PASS. Mae hwn yn ddull o ddysgu cymheiriaid ‎a ddefnyddir yn eang mewn prifysgolion, lle mae myfyrwyr o dan hyfforddiant a ‎goruchwyliaeth myfyrwyr o lefelau blynyddoedd uwch (a elwir yn arweinwyr neu fentoriaid ‎PASS) yn gweithio gyda’r rhaglen Porth i’r Dyniaethau a myfyrwyr blwyddyn gyntaf i’w helpu i ‎atgyfnerthu‘r hyn a ddysgan nhw o gwmpas modylau penodol, hwyluso’r pontio i’r brifysgol a ‎helpu i ddatblygu rhwydweithiau cymdeithasol ar draws blynyddoedd myfyrwyr. Gall PASS ‎hefyd fod o fudd i hyder academaidd myfyrwyr a’u hymdeimlad o berthyn mewn prifysgol ac ‎mae bod yn arweinydd yn cynyddu posibiliadau cyflogaeth. Eleni, aeth Y Drindod Dewi Sant ati ‎i dreialu dysgu cymheiriaid yn y rhaglen Porth i’r Dyniaethau, lle mae arweinwyr PASS wedi ‎gweithio ar y cyd â darlithydd wrth gynllunio a hwyluso cynnwys. Roedd hyn yn llwyddiant ‎mawr, a hoffai’r goruchwylwyr estyn ein diolchgarwch i’r arweinwyr dan sylw – buoch chi’n ‎gymorth mawr! Yn ddiweddar, rydyn ni wedi dyfarnu ein hail-recriwtiaid diweddaraf gyda thystysgrifau ar ôl pasio eu hyfforddiant gyda ni.‎

Dyma rai sylwadau gan fyfyrwyr ar y rhaglen Porth i’r Dyniaethau:‎

‎‘Mae PASS wedi rhoi’r hyder i mi leisio barn mewn sesiynau grŵp.’‎
‎ ‎
‎‘Mae’r tîm PASS wedi bod o gymorth mawr mewn sesiynau ac maen nhw wedi fy helpu i ddeall ‎y pynciau dan sylw’n well.’‎
‎ ‎
‎“Mae arweinwyr PASS wedi egluro pwyntio yn ystod y dosbarthiadau a’r darlithoedd a gallen ‎nhw ddefnyddio eu profiadau eu hunain i esbonio sut i ymdrin â phroblemau.’‎
‎ ‎
‎‘Gall cael arweinwyr PASS yn y darlithoedd fod yn agoriad llygad i ni wrth iddyn nhw roi ‎syniadau, cysyniadau newydd i ni ac awgrymu ffyrdd newydd o ymchwilio deunydd. Mae’r Tîm ‎PASS hefyd wedi bod yn gyflwyniad hanfodol i fywyd Prifysgol ac yn ffynhonnell gwybodaeth ar ‎gyfer yr adnoddau sydd ar gael i ni yn fyfyrwyr newydd.’‎
‎ ‎
‎‘Mae arweinwyr PASS yn grŵp ardderchog o bobl, fe wnaethon nhw helpu gyda’n ‎hastudiaethau ni a rhoi cip i ni ar fywyd prifysgol.’‎
‎ ‎
‎‘Mae aelodau PASS wedi bod o gymorth mawr yn ystod y sesiynau. Maen nhw bob amser yn ‎esbonio pethau’n dda os nad ydych chi’n deall ac yn barod iawn eu cymwynas.’‎
‎ ‎
I gael rhagor o wybodaeth am PASS yn Y Drindod Dewi Sant, cliciwch yma:here. Rydyn ni’n ‎awyddus i hyfforddi myfyrwyr sydd wedi dod trwy’r rhaglen Porth i’r Dyniaethau yn ‎arweinwyr/mentoriaid felly os oes gennych chi ddiddordeb yn hyn, cysylltwch â Kate neu Chris, ‎y goruchwylwyr PASS ar gyfer campws ‎Llambed (k.butler@uwtsd.ac.uk,christopher.fleming@uwtsd.ac.uk). Yn yr un modd os ydych ‎chi’n dilyn modwl a allai, yn eich barn chi, elwa oherwydd cyfranogiad arweinwyr PASS, rhowch ‎wybod i ni.‎

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*