Yn gynharach yr haf hwn ces i gyfle i fynd i drydedd gynhadledd ar ddeg Cymdeithas Llên Saesneg Cymru (AWWE).  Cynhaliwyd y gynhadledd yn Neuadd Gregynog, plasty gwledig hardd ger y Drenewydd. Roeddwn i wedi clywed gan ffrindiau a oedd wedi ymweld o’r blaen am harddwch Gregynog, ond doeddwn i ddim wedi sylweddoli pa mor drawiadol oedd y lle mewn gwirionedd. Tra roeddwn i yn y gynhadledd, treulies i gyfran dda o’m hamser i yn archwilio’r tir a’r neuaddau, y mae’n werth ymweld â nhw ynddyn nhw eu hunain.

Wedi dweud hynny, cynhadledd AWWE oedd y rheswm pam roedd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn ymweld â Gregynog yno yn y lle cyntaf. Trefnwyd cynnal y gynhadledd dros dridiau, gan ddechrau ar ddydd Gwener a dod i ben ar ddydd Sul. Thema cynhadledd 2018 oedd ‘Cartref’, ac roedd rhaid i’r holl bapurau a’r perfformiadau ymwneud â’r pwnc hwn mewn rhyw fodd. Agorodd y diwrnod cyntaf gyda’r cyfarfod cyffredinol blynyddol, yn dilyn prif ddarlith agoriadol gan yr Athro Bella Dicks, pennaeth ymchwil yn  yr Amgueddfa Genedlaethol. Yn dilyn hyn cynhaliwyd lansiad y llyfr Creed gan Margiad Evans, a gyhoeddwyd gan Wasg Honno, a llyfr newydd a olygwyd gan yr Athro Jane Aaron, Cambria Gothica. Yn dilyn swper, cawsom berfformiad o ‘An Extradordinary Female Affection: At Home with the Ladies of Llangollen’ gan Living Histories Cymru, mudiad sy’n dod â straeon pobl LGBT o gwmpas Cymru a’r gororau yn  fyw. Yn yr hwyr, cynhaliwyd siop lyfrau symudol, a werthai lyfrau gan wahanol awduron o Gymru – gan gynnwys nifer a oedd yn dod i’r gynhadledd.

Llenwyd y deuddydd nesaf yn bennaf â sesiynau cyfochrog o anerchiadau, wedi eu grwpio mewn panelau o ddau neu dri o bobl, yn ôl pynciau eu papurau. Doeddwn i ddim yn gallu mynd i’r holl drafodaethau panel, gan fod llawer o’r rhain yn digwydd ar yr un pryd, ond roedd y rhai a weles i wedi eu cyflwyno’n dda ac yn ddiddorol dros ben.  Rhai o’m ffefrynnau i oedd cyflwyniad Aiden Byrne, ‘“Baron of Beef”: Foreigners, Interlopers, Homes and Domesticity in Welsh Writing in English’ ac Amber Hancock ‘Historic Parkouring with Raymond Williams: Orientating One’s Identity at Home within People of the Black Mountains’. I unrhyw un sydd â diddordeb yn ochr academaidd llên Saesneg Cymru, roedd y gynhadledd yn ddigwyddiad llawen sêr. A minnau wedi gwneud sawl aseiniad ar lên Saesneg Cymru, dyna fraw oedd dod ar draws pobl yr oeddwn i wedi eu dyfynnu mewn lleoliad mor anffurfiol, megis yr ystafell de neu’r toiledau. Eto i gyd, ni waeth beth oedd eu statws proffesiynol neu lefel addysg, roedd pawb y bues i’n sgwrsio â nhw yn hynod o groesawgar.  Er fy mod i’n fyfyriwr israddedig mewn ystafell llawn meddygon, athrawon ac ymgeiswyr PhD, ches i erioed y teimlad o dresmasu. I’r gwrthwyneb, gallu siarad â phobl sydd wedi treulio gyrfa hir yn y maes academaidd oedd un o brofiadau gorau’r gynhadledd. Roedd gallu siarad â phobl sydd â gwybodaeth ac – yn bwysicach – brwdfrydedd am eu pwnc yn wefreiddiol.

Roedd cynhadledd flynyddol AWWE yn llawenydd pur. Roedd y lleoliad yn hyfryd, y bobl yn groesawgar, a’r papurau’n wybodus. Roedd mynd i AWWE – neu, o bosibl, unrhyw gynhadledd ar y lefel hon – yn brofiad y byddwn i’n ei argymell yn fawr i fyfyrwyr eraill yn Y Drindod Dewi Sant, os cân nhw gyfle i fynd.

Related Posts

Attending the Association for Welsh Writing in English (AWWE) by Mary Bowen-Perkins (BA in English and History)

Dathlu Dulliau Dysgu Cyfoedion ar Gampws Caerfyrddin (PASS) gan Chris Fleming a Kate Butler‎

Celebrating Peer Learning Approaches on Lampeter Campus (PASS)‎ by Chris Fleming and Kate Butler

Adolygiad o Gynhadledd Ymchwil Ôl-raddedig Ryngddisgyblaethol 2018 gan Thomas Humphrey, ymgeisydd PhD ym maes Archaeoleg Cyprus

2018 Interdisciplinary Postgraduate Research Conference in Review by Thomas Humphrey PhD candidate in Cypriote Archaeology

Christopher Fleming represents UWTSD at the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History hosted by Birkbeck College and University College London March 2018

Comments

Reply comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *