Ancient World

Cymru Wales Classics Hub Teaching Inset Day Comes to Lampeter

Humanities

Satish Kumar – ‘Soil, Soul, Society’

History

WWI Lampeter Heroes: John Basil Percy Williams

Earlier this summer, I got the opportunity to attend the thirtieth annual conference for the Association for Welsh Writing in English (AWWE). The conference was held at Gregynog Hall, a beautiful country mansion near Newtown. I had heard from friends who had visited before about Gregynog’s beauty, but that hadn’t fully prepared me for just […]

Student Life

Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid yw PASS. Mae hwn yn ddull o ddysgu cymheiriaid ‎a ddefnyddir yn eang mewn prifysgolion, lle mae myfyrwyr o dan hyfforddiant a ‎goruchwyliaeth myfyrwyr o lefelau blynyddoedd uwch (a elwir yn arweinwyr neu fentoriaid ‎PASS) yn gweithio gyda’r rhaglen Porth i’r Dyniaethau a myfyrwyr blwyddyn gyntaf i’w helpu i ‎atgyfnerthu‘r […]

Gateway

PASS stands for Peer Assisted Study Sessions. It is a peer learning approach widely used in ‎universities, in which trained and supervised students from higher level years (known as PASS ‎leaders or mentors) work with Gateway and first year students to help them consolidate their ‎learning around particular modules, ease their transition into university and […]

Gateway

Ar 24 Ebrill, daeth myfyrwyr ôl-raddedig o amrywiol gampysau a chyfadrannau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd ar ddiwrnod glawog yn Abertawe i rannu eu hymchwil cyfredol ar ystod eang o destunau, yn amrywio o brosesau gweithgynhyrchu ar gyfer mewnblaniadau meddygol ac archaeoleg, i ymrwymiad gweithwyr.  Yn sgil yr ystod amrywiol o bynciau a […]

Ancient World

On the 24th of April, postgraduate students from across the various campuses and faculties of University of Wales Trinity St David gathered together on a rainy morning in Swansea to share their current research on a broad range of topics, ranging from manufacturing processes for medical implants and archaeology to employee engagement.  The diverse range […]

Ancient World

Hello, my name is Ozzie Major, I have been a member of the fencing club for the last two years and am now the current president of the Lampeter university fencing club, here is a short summary of our time competing in Bangor. Earlier this month, the Lampeter university fencing club was invited up to […]

Uncategorized

Helo, fy enw i yw Ozzie Major. Dwi wedi bod yn aelod o’r clwb cleddyfa am y ddwy flynedd ddiwethaf a bellach fi yw llywydd presennol clwb cleddyfa prifysgol Llambed. Dyma grynodeb byr o’n hamser yn cystadlu ym Mangor. Yn gynharach yn y  mis, gwahoddwyd clwb cleddyfa prifysgol Llambed i dwrnamaint cleddyfa agored prifysgolion Cymru. […]

Uncategorized