Yn y Drindod Dewi Sant, anogwn ein myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig i fanteisio ar bob cyfle i fynychu cynadleddau academaidd. Yn y darn hwn, clywn gan Justin McLean am ei brofiadau ef a Troy Wilkinson yn y gynhadledd ‘Defining Space: The Frontier in Ancient History’ yn yr Almaen y llynedd. Ym mis Medi, mynychais ‘Defining Space: […]

Ancient World

At UWTSD, we encourage our undergraduates and postgraduates to take every chance to attend academic conferences. In this post, we hear from Justin McLean about his and Troy Wilkinson’s experiences at ‘Defining Space: The Frontier in Ancient History’ in Germany last year. In September, I attended ‘Defining Space: The Frontier in Ancient History,’ a summer school hosted by the University of Oldenburg, with my fellow […]

Ancient World

Yn y blog hwn, mae Dr Ruth Parkes, Uwch Ddarlithydd yn y Clasuron, yn trafod materion cyfoes a godwyd yn ystod gweithgarwch dosbarth ar Hanes a Llenyddiaeth Rhufain y semestr diwethaf. Roedd y lleisiau’n uchel a’r teimladau’n gryf yn ystod un o’m darlithoedd fis Rhagfyr diwethaf.   Ar un adeg, clywais i rywun yn gofyn: […]

Ancient World

In this blog, Dr Ruth Parkes, Senior Lecturer in Classics, discusses some contemporary issues that were raised during an in-class activity on Roman History and Literature last semester. Voices were raised and passions ran high during one of my lectures last December. At one point, I overheard someone ask: “Why should we have someone from […]

Ancient World

Ar 24 Ebrill, daeth myfyrwyr ôl-raddedig o amrywiol gampysau a chyfadrannau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynghyd ar ddiwrnod glawog yn Abertawe i rannu eu hymchwil cyfredol ar ystod eang o destunau, yn amrywio o brosesau gweithgynhyrchu ar gyfer mewnblaniadau meddygol ac archaeoleg, i ymrwymiad gweithwyr.  Yn sgil yr ystod amrywiol o bynciau a […]

Ancient World

On the 24th of April, postgraduate students from across the various campuses and faculties of University of Wales Trinity St David gathered together on a rainy morning in Swansea to share their current research on a broad range of topics, ranging from manufacturing processes for medical implants and archaeology to employee engagement.  The diverse range […]

Ancient World

This blog post is by our very own Christopher Fleming, a PhD student with the Faculty of Humanities at UWTSD, who earlier this month attended the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History.   On 17th March 2018, I was delighted to represent UWTSD at the Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History (AMPAH) as […]

Ancient World

A range of workshops were run by Classicists and Ancient Historians from the Faculty of Humanities, including Dr Matthew Cobb, Dr Brenda Llewellyn Ihssen, Dr Fiona Mitchell, Dr Ruth Parkes and Dr Kyle Erickson. Closely allied to the OCR Classical Studies syllabus, these workshops covered themes as diverse as ‘heroic masculinity in art’ to the […]

Ancient World